حضور محلی، شرکت‌های جهانی

حضور محلی، شرکت‌های جهانی

ظرفیت‌های لجستیک الکترونیکی

ظرفیت‌های لجستیک الکترونیکی

رونمایی از روبات خودکار گام آخر تحویل کلورون

رونمایی از روبات خودکار گام آخر تحویل کلورون

لجستیک در قرنطینه

لجستیک در قرنطینه

کارایی عملیات و بهای تمام شده خدمات

کارایی عملیات و بهای تمام شده خدمات

راه دشوار دلپذیر ساختن تجربه تحویل!

راه دشوار دلپذیر ساختن تجربه تحویل!

ارزش‌گذاری خدمات پست لجستیک؛ یک معادله، دو رویکرد

ارزش‌گذاری خدمات پست لجستیک؛ یک معادله، دو رویکرد

چشم انداز