اقتصاد لجستيک
 
کلید حمایت از احیای اقتصاد
۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۱۰:۳۲

کلید حمایت از احیای اقتصاد

جدا از واکنش فوری به اپیدمی، لجستیک می‌تواند کلید حمایت از احیای اقتصادی در بلندمدت باشد؛ این بخش، حدود 11 درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل داده و به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی، از تعداد بی‌شماری از صنایع دیگر هم حمایت می‌کند.
گزارش توسعه صنعت پست -۲۰۱۸- UPU  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۲:۴۴
خنجر از پشت؛ تو هم بروتوس؟!
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۸
هاب جدید آمازون گنجایشی معادل 100 هواپیمای باری دارد و به زودی در حوزه حمل و نقل دریایی هم فعالیت خواهد کرد.
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶
پرسه در اقیانوسی از کاغذ
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۴
بازیگران تازه، غول های لجستیک را به اعماق اقیانوس ها می رانند
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲