فيلم
 
مقابله با کرونا به متغیرهای زیادی وابسته است، از جمله یک شبکه لجستیک پویا!
۱۳۹۸-۱۲-۰۹ ۲۲:۲۶

مقابله با کرونا به متغیرهای زیادی وابسته است، از جمله یک شبکه لجستیک پویا!

دقت آزمایش کرونا به شدت تحت تاثیر سرعت رسیدن نمونه به آزمایشگاه و فاصله کوتاه تا زمان آغاز فرآیند تست است. برای آزمایش موفق، در مقیاس وسیع،علاوه بر کیت آزمایشگاه، به یک شبکه پست لجستیک کارآمد هم نیاز است. وال استریت ژورنال در این ویدئو در باره اهمیت زمان در درمان کرونا، گزارش داده است.
DHL می خواهد انتشار گازهای گلخانه ای در بخش لجستیک را تا 2025 به صفر برساند.  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۳:۲۰